Kolejne zmiany w przepisach covidowych w Norwegii.

Rząd zapowiadał, że będą wprowadzane kolejne restrykcje mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rząd chce też uzyskać większą kontrolę i wprowadzić surowsze zasady w przypadku korzystania z hoteli kwarantannowych. Jednocześnie rząd wprowadza system stosowania wąskiego zakresu wyjątków od restrykcji wjazdowych, przyznawanych na wniosek. System dotyczy personelu technicznego i zacznie działać od 20 lutego.

Sytuacja epidemiologiczna w Norwegii, a także w Europie przemawia za tym, że musimy niestety nadal ograniczać maksymalnie liczbę przyjezdnych. Jednocześnie musimy zadbać o utrzymanie aktywności w norweskich przedsiębiorstwach – powiedziała premier Erna Solberg (H).

System o wąskim zakresie stosowania

Rząd w lutym zapowiadał, że zostanie utworzony system stosowania wąskiego zakresu wyjątków przyznawanych na wniosek, dla poszczególnych osób, od których zależy utrzymanie działania gospodarki. Ten system jest już gotowy.

W pierwszej kolejności otwieramy się na personel techniczny, który wykonuje zadania niezbędne dla utrzymania aktywności w norweskich miejscach pracy. Będziemy obserwować, czy z czasem będziemy mogli otworzyć się również na innych pracowników. Do szczegółów na ten temat powrócimy po całościowej ocenie sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb gospodarki – oznajmiła minister gospodarki Iselin Nybø (V).

Ten system nie rozwiąże problemów gospodarki związanych z zapotrzebowaniem na pracowników do wykonywania zwykłych zadań. Zbyt duże jest ryzyko związane z otwarciem kraju na tak dużą liczbę osób. System obejmuje pracowników zagranicznych posiadających kompetencje techniczne, które są niezbędne do montażu, demontażu, doglądania, napraw i utrzymania bądź informowania na temat używania maszyn lub urządzeń technicznych. Taki pracownik musi pozostawać w stosunku pracy na etat lub zlecenie z przedsiębiorstwem, które składa wniosek. Warunkiem jest to, żeby jego praca była konieczna do utrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Systemem będzie zarządzać Sjøfartsdirektoratet (ministerstwo żeglugi), a przedsiębiorstwa mogą składać wnioski za pośrednictwem Altinn od soboty 20 lutego od godz. 10.00.

Miejsce odbywania kwarantanny musi być zatwierdzone z wyprzedzeniem

Pracownicy, którzy dostaną pozwolenie na wjazd do Norwegii, wciąż muszą stosować się do surowych zasad odbywania kwarantanny.

Pracodawcy, którzy zapewniają zakwaterowanie pracownikom zagranicznym, muszą najpierw uzyskać zatwierdzenie miejsc zakwaterowania przez Arbeidstilsynet (państwową inspekcję pracy).

– Arbeidstilsynet (państwowa inspekcja pracy) podczas swoich kontroli przeprowadzanych w miejscach zakwaterowania pracowników zagranicznych, wykrywa zbyt wiele przypadków łamania zasad reżimu sanitarnego. Rząd proponuje więc, aby miejsca zakwaterowania były zatwierdzone z wyprzedzeniem tak, aby łatwiej było kontrolować przestrzeganie reżimu sanitarnego – oznajmił minister pracy Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kwarantanna po przybyciu do Norwegii jest wymogiem, jeżeli przybywa się z kraju o podwyższonym poziomie zakażeń. Z zasady kwarantannę odbywa się w hotelu kwarantannowym. Osoby, które przybywają do Norwegii w celu wykonywania pracy bądź zlecenia i mogą udokumentować, że pracodawca zapewnia im możliwość przebywania w zatwierdzonym z wyprzedzeniem miejscu pobytu, nie mają obowiązku mieszkania w hotelu kwarantannowym.

We wniosku do Arbeidstilsynet (państwowej inspekcji pracy) o zatwierdzenie miejsca zakwaterowania, pracodawca musi udokumentować, że jest możliwość mieszkania tam bez wchodzenia w kontakt z innymi osobami. Pracownik ma mieć osobną łazienkę i osobną kuchnie lub dostawę posiłków oraz pokój jednoosobowy wyposażony w telewizję i Internet.

Za rozpatrzenie wniosku przez Arbeidstilsynet (państwową inspekcję pracy) pracodawca musi wynieść opłatę. Oprócz tego, minister pracy zaproponuje przeznaczanie dodatkowych środków dla Arbeidstilsynet (państwowej inspekcji pracy) w zrewidowanym budżecie państwa.

System wchodzi w życie w poniedziałek 22 lutego.

– Żeby móc kontrolować poziom zakażeń w Norwegii, jesteśmy zmuszeni stosować surowe restrykcje w celu ograniczenia przywożenia zakażeń z innych krajów. Wprowadzenie zatwierdzania z wyprzedzeniem nam w tym pomoże – stwierdził minister do spraw dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kary w przypadku niedostosowania się do wymogów dotyczących miejsca pobytu

Rząd uchwalił dziś zmiany w rozporządzeniu o covid-19. W wyniku zmian na pracodawców można nałożyć kary, jeżeli nie dostosują się do wymogów, jakie musi spełnić miejsce pobytu pracowników.

–  Większość przedsiębiorstw to poważne podmioty, które chcą przestrzegać zasad. Potrzebujemy jednak środka dyscyplinującego na podmioty niepoważne, które próbują obchodzić prawo. Niestety również takie przypadki widzieliśmy – oznajmiła minister edukacji Guri Melby (V).

Obostrzenia dotyczące hoteli kwarantannowych

Rząd prowadzi dalsze prace w celu wprowadzenia surowszych zasad i większej kontroli w przypadku korzystania z hoteli kwarantannowych.

Rząd w najbliższym czasie wprowadzi obowiązek meldowania się oraz system rejestracji osób przybywających do hoteli kwarantannowych. Gminy będą codziennie kontrolowały, czy osoby przybyłe do hotelu faktycznie tam przebywają i czy przestrzegane są zasady reżimu sanitarnego.

–  Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące tego, jak te działania mają być prowadzone. Najważniejsze jest to, że zasady będą surowiej praktykowane oraz uzyskamy większą kontrolę nad osobami, które przebywają w hotelach kwarantannowych – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).

Rząd rozważy również zastosowanie innych działań mających zapewnić, aby kwarantanna odbywała się w zadowalający sposób.

Hotele kwarantannowe obowiązują więcej osób

Do tej pory było tak, że osoby przybywające do Norwegii w celach innych niż praca i które nie były zameldowane w Norwegii, mogły przejść kwarantannę w innym niż hotel kwarantannowy, dostosowanym do tego celu miejscu pobytu. Ta możliwość będzie teraz ograniczona. Od teraz z zasady ta grupa musi przejść kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Od teraz możliwość objęcia wyjątkiem od zasady wymogu mieszkania w hotelu kwarantannowym będą miały tylko te osoby, które przybywają do Norwegii ze szczególnych powodów, takich jak kontakt z własnymi dziećmi lub uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych. Obowiązuje to zarówno Norwegów, jak i obcokrajowców. Takie osoby muszą przedstawić zaświadczenie o posiadaniu innego dostosowanego miejsca pobytu w okresie kwarantanny.

–  Osoby zamieszkałe w Norwegii bez zameldowania mogą przejść kwarantannę wyłącznie w miejscu swojego stałego zamieszkania, o ile spełnia ono wymogi stawiane odpowiedniemu miejscu pobytu. Oznacza to możliwość uniknięcia bliskich kontaktów z innymi osobami, osobny pokój dla osoby na kwarantannie, z osobną łazienką, osobną kuchnią lub dostawami posiłków – wyjaśnia Mæland. Jeżeli mieszkanie jest wynajmowane, zgodnie z tym przepisem umowa najmu musi być zawarta na co najmniej 6 miesięcy, żeby mieszkanie można było uznać za „stałe miejsce zamieszkania” – dodała Mæland.

Przepis precyzuje też, że osoby będące członkami wspólnego gospodarstwa domowego, które przyjeżdżają do Norwegii razem, mogą przejść kwarantannę w tym samym miejscu i nie jest wtedy wymagany osobny pokój, osobna łazienka i osobna kuchnia. Dzięki temu z przepisu jaśniej wynika, że dotyczy on jedynie małżonków, konkubentów oraz ich dzieci.

–  Zmiany te wprowadzamy po to, aby mieć pewność, że podróżujący do Norwegii przebywają w miejscu, które nadaje się do odbywania kwarantanny oraz aby zwiększyć kontrolę nad przestrzeganiem zasad kwarantanny – powiedziała Mæland.

Nowe zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

Rząd opracował wiele nowych zaleceń:

  • Członków gospodarstwa domowego mieszkających razem z osobą, która przechodzi kwarantannę z powodu przyjazdu do Norwegii, wzywa się do pozostania na kwarantannie, jeżeli nie mają osobnych sypialni, łazienek lub trudno jest im utrzymać dwumetrowy dystans.
  • Osoby mieszkające razem z osobami przebywającymi na kwarantannie z powodu przyjazdu do Norwegii wzywa się do przetestowania się siódmego dnia po przyjeździe, nawet jeżeli te osoby same nie były na kwarantannie.
  • Gminy wzywa się do zorganizowania oferty miejsc do odbywania kwarantanny dla gospodarstw domowych, w których nie można utrzymać wystarczającego dystansu.

Rząd wprowadzi również nowe obowiązki:

  • Wprowadza się nakaz poddania się testowi siódmego dnia, dla wszystkich przyjezdnych, którzy nie przebywają w hotelu kwarantannowym.
  • Na gminy nakłada się obowiązek, w stopniu na jaki pozwalają możliwości przeprowadzania testów, umożliwienia dobrowolnego poddania się testom w siódmym dniu osobom przebywającym w hotelach kwarantannowych.

Rząd wyprowadza następująca obostrzenia dotyczące zasad reżimu sanitarnego:

  • Usuwa się wyjątek od wymogu posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego na 24 godziny przed przybyciem do Norwegii w przypadku małżonków, konkubentów lub dzieci wydelegowanych urzędników służby zagranicznej.
  • Usuwa się wyjątek od wymogu posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego na 24 godziny przed przybyciem do Norwegii dla personelu wojskowego, wymienionego w § 1-7 ustęp drugi lub trzeci rozporządzenia o obcokrajowcach, przybywającego do Norwegii transportem niekomercyjnym.
  • Wyjątek od wymogu przejścia kwarantanny dla personelu lotniczego oraz personelu obsługi pociągów towarowych pozostaje, jednak wprowadza się zmianę polegającą na tym, że personel lotniczy zamiast poddania się testom w ciągu doby poddaje się testom na granicy przy wjeździe. Zasady dotyczące testowania personelu obsługi pociągów pozostają bez zmian.
  • Wyjątek, który wprowadza szczególne zasady dotyczące kwarantanny po przyjeździe dla personelu wojskowego, zostaje zmieniony w ten sposób, że nieprzekraczalna górna granica kohorty przebywającej razem na kwarantannie zostaje ustalona na 10 osób.
  • Wprowadza się wymóg dotyczący kierowców zawodowych, których nie obowiązuje wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu na granicy ani wymóg przejścia kwarantanny w czasie pracy, polegający na obowiązku noszenia maseczki we wszystkich sytuacjach, w których znajdują się oni poza pojazdem w miejscach, w których przebywają inni ludzie.

Wszystkie zmiany, przy których nie podano osobnej daty wejścia w życie, zaczynają obowiązywać o północy w nocy na wtorek 23 lutego.

Źródło tekstu: regjeringen.no/