Regulamin

Regulamin oraz Polityka Prywatności korzystania z portalu www.eoslo.pl

A. REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal funkcjonujący pod domeną www.eoslo.pl, dostępny pod adresem www.eoslo.pl, jest prowadzony przez Piotra Osękowskiego z siedzibą w Nowym Tomyślu, os. Północ 21/14, NIP 788-18-75-008 , REGON 369616672 wpisany do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE
1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.eoslo.pl, dostępny pod adresem www.eoslo.pl.
2. Prowadzący Portal – Piotr Osękowski z siedzibą w Nowym Tomyślu, os. Północ 21/14 NIP 788-18-75-008, REGON 369616672 – wpisany do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
a. ogólne zasady korzystania z Portalu,
b. prawa i obowiązki Użytkowników, a także
c. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, oraz
b. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
a. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
b. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
c. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
d. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
e. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
f. treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
g. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
4. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
6. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
7. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL
1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
3. Prowadzący Portal zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący Portal zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu Portal reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
2. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres polacy.norwegia@gmail.com lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Prowadzącego Portal.
3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
a. adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz
b. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
4. Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

B.POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.eoslo.pl (zwanego dalej „Portalem”).
2. Administratorem danych o Użytkowniku jest Piotr Osękowski z siedzibą w Nowym Tomyślu, os. Północ 21/14, NIP 788-18-75-008 , REGON 369616672 wpisany do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), (zwany dalej „Administratorem”).
3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.
6. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
7. Ponadto, Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownikach.
9. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
10. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
11. Dodatkowo, Portal korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Portalu, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.
12. Portal wykorzystując funkcję „podobni odbiorcy” działa w obrębie systemu Google AdWords i sprawdza, jak w ostatnich trzydziestu dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddaje te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, aby określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie Google AdWords znajduje grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania, jak osoby z listy remarketingowej Administratora. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.
13. Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy” Portal nie gromadzi za pośrednictwem plików cookies danych osobowych Użytkowników (tj. imię, nazwisko, adres), a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.
14. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w jeden ze sposobów określonych w pkt 9 powyżej.
15. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).