El. ME: Norwegia wypunktowała Maltę

Re­pre­zen­ta­cja Nor­we­gii po­ko­na­ła Maltę 3:0 (2:0) w wy­jaz­do­wym meczu dru­giej ko­lej­ki eli­mi­na­cji pił­kar­skich mi­strzostw Eu­ro­py.

Po dwóch ko­lej­kach Skan­dy­na­wo­wie mają trzy punk­ty na swoim kon­cie i zaj­mu­ją trze­cie miej­sce w gru­pie H.

Mało kto się spo­dzie­wał, że Malta bę­dzie mogła prze­ciw­sta­wić się Nor­we­gom. De­fen­sy­wa go­spo­da­rzy nie pękła do 22. mi­nu­ty. Wów­czas Mats Da­eh­li tra­fił na 1:0.

Czte­ry mi­nu­ty póź­niej drugą bram­kę dla Nor­we­gów zdo­był Jo­shua King. Ten sam za­wod­nik wpi­sał się na listę strzel­ców w dru­giej po­ło­wie (w 49. mi­nu­cie). Mimo znacz­nej prze­wa­gi, go­ście nie zdo­ła­li wbić ko­lej­nych goli, ale pew­nie wy­gra­li i za­in­ka­so­wa­li kom­plet punk­tów.

Malta – Nor­we­gia 0:3 (0:2)

Bram­ki: Mats Da­eh­li (22), Jo­shua King (44, 49)

Dodaj komentarz